Algemene Voorwaarden van Junior Einstein

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56556268)

 
Artikel 1. Definities

1.     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Abonnement: de Overeenkomst tussen Junior Einstein en een Afnemer op grond waarvan Junior Einstein gedurende een bepaalde periode een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt aan Afnemer met betrekking tot een door Junior Einstein aangeboden digitaal en/of online leersysteem;
 • Afnemer: de Consument die- of het Bedrijf dat een Overeenkomst aangaat met Junior Einstein;
 • Bedrijf: de natuurlijke persoon, de vennootschap of de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 • Junior Einstein: de besloten vennootschap Junior Einstein B.V., gevestigd te (7521 AG) Enschede aan de Hengelosestraat 567;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Junior Einstein en Afnemer in verband met de levering van goederen en/of diensten (waaronder Abonnementen, les-/onderwijspakketten, software en boeken) door Junior Einstein aan Afnemer;
 • Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst die tot stand is gekomen via een door Junior Einstein georganiseerd systeem, waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;
 • Partij(en): Afnemer en/of Junior Einstein;
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Junior Einstein en op iedere Overeenkomst met Junior Einstein.
 2. Algemene voorwaarden van Afnemer of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op Overeenkomsten.
 3. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is/zijn of vernietigd mocht(en) worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Junior Einstein en Afnemer zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 
Artikel 3 – Aanbiedingen van Junior Einstein
 1. Alle aanbiedingen van Junior Einstein zijn geheel vrijblijvend. Als er in de aanbieding geen termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt de aanbieding binnen 7 dagen of zoveel eerder als het product of de dienst waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer leverbaar is.
 2. Junior Einstein kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een (samengestelde) aanbieding en/of prijsopgave gedaan namens Junior Einstein dient in haar geheel te worden aanvaard. Een gedeeltelijke aanvaarding of afwijzing van een (samengestelde) aanbieding en/of prijsopgave leidt tot verval van de gehele aanbieding en/of prijsopgave.
 
Artikel 4 - De Overeenkomst
 1. Het bestaan van een Overeenkomst kan jegens Junior Einstein alleen worden bewezen middels een door Junior Einstein ondertekend contract of middels een expliciete schriftelijke bevestiging afkomstig van Junior Einstein nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Iedere afwijking/aanvulling van een Overeenkomst geldt jegens Junior Einstein alleen én kan jegens Junior Einstein alleen met een door Junior Einstein ondertekend geschrift worden bewezen.
 
Artikel 5 - De prijs
 1. De prijzen van Junior Einstein zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, én exclusief eventuele (af)leverings-, transport-, verzend-, voorrijd- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk anders in het aanbod van Junior Einstein is vermeld. Junior Einstein is gerechtigd verhogingen van voornoemde kosten, belastingen en heffingen door te berekenen aan Afnemer. Ingeval Afnemer een consument is, is dat recht van Junior Einstein gedurende de eerste 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst beperkt tot prijsverhogingen die het gevolg zijn van (wijzigingen in) wettelijke regelingen of bepalingen.
 2. Junior Einstein is te allen tijde gerechtigd om eenzijdig en tussentijds haar prijzen te verhogen indien en voor zover zij met een stijging van haar kosten van inkoop, productie en arbeid wordt geconfronteerd.
 3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen heeft Junior Einstein het recht overeengekomen prijzen jaarlijks te corrigeren aan het inflatiepeil, middels de door CBS vastgestelde prijs-inflatieindex. Junior Einstein stelt de Afnemer niet schriftelijk van deze correctie op de hoogte anders dan vermelding op de factuur. Deze inflatiecorrectie biedt geen grond de overeenkomst te beëindigen.
 4. De Afnemer die consument is heeft bij prijsverhogingen in de zin van artikel 5.1. en 5.2. van deze Algemene Voorwaarden het recht de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De Afnemer die een bedrijf is, is niet gerechtigd om de overeenkomst om die reden te ontbinden.
 
Artikel 6 – Voldoening, betaling
 1. Betaling geschiedt op de tussen partijen overeengekomen wijze. Als geen wijze van betaling is overeengekomen, geschiedt betaling van het verschuldigde bedrag volledig en ineens. Als er maandelijks moet worden betaald geschied betaling door middel van automatische incasso, binnen veertien dagen na het verstrijken van de maand waarop de betaling betrekking heeft.
 2. Behoudens het elders bepaalde in deze algemene voorwaarden komt aan Afnemer nimmer beroep toe op verrekening en/of opschorting en/of matiging ten aanzien van enige op hem/haar rustende (betalings)verplichting, hoe genaamd en uit welke hoofde dan ook.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of crediteurenakkoord van Afnemer of in geval van een besluit of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Junior Einstein op Afnemer onmiddellijk en volledig opeisbaar en heeft Junior Einstein het recht om de Overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder schadeplichtig te worden/zijn jegens Afnemer, waarbij Junior Einstein daarnaast gerechtigd is om het totaal van de bedragen dat Afnemer nog aan Junior Einstein had moeten betalen indien er geen ontbinding zou hebben plaatsgevonden als schadevergoeding te vorderen van Afnemer, onverminderd het recht van Junior Einstein op het vorderen van andere schade, kosten en rente.
 4. Junior Einstein heeft het recht om de door Afnemer gedane betalingen in mindering te laten strekken in de eerste plaats op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom, zelfs als Afnemer een andere volgorde voor de toerekening heeft aangewezen.
 5. Door de enkele niet tijdige of niet volledige voldoening door Afnemer van enige op hem/haar rustende verplichting geraakt Afnemer in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alle door Afnemer in acht te nemen betalingstermijnen zijn fatale termijnen, waarbij Afnemer in verzuim raakt door de enkele overschrijding daarvan.
 6. Vanaf de datum dat Afnemer met betaling van enig bedrag in verzuim is, is zij aan Junior Einstein – zonder nadere ingebrekestelling – daarover verschuldigd een rente van 1% per maand of als dat hoger is de wettelijke handelsrente tot aan de dag der algehele voldoening.
 7. Zodra Afnemer in verzuim is, is Afnemer ook gehouden tot vergoeding aan Junior Einstein van alle door Junior Einstein gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 1.000,-.
 8. Als Afnemer een Consument is, geldt – in afwijking van artikel 6.5 t/m 6.7. – dat Afnemer na het verstrijken van enige betalingstermijn door Junior Einstein een termijn van ten minste 14 dagen wordt gegund, waarbinnen Afnemer alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen dient te voldoen. Als ook binnen deze termijn betaling uitblijft, is Afnemer over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Junior Einstein gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,-, met een minimum van € 40,-.
 9. Als Afnemer een Bedrijf is en zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk verkoopt of overdraagt of anderszins de zeggenschap binnen/over het bedrijf van de Afnemer geheel of gedeeltelijk overgaat op anderen, hoe genaamd ook (bijvoorbeeld door aandelenoverdracht, fusie, afsplitsing, activatransactie etc.) tijdens de duur van de Overeenkomst dan heeft Junior Einstein het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of nadere voorwaarden aan de Overeenkomst te stellen of nadere zekerheden van Afnemer te verlangen zonder dat Junior Einstein schadeplichtig wordt.
 
Artikel 7 – Abonnementen
 1. Als Junior Einstein en Afnemer overeenkomen dat Afnemer een Abonnement afsluit bij Junior Einstein, dan betekent dat dat Junior Einstein aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor het overeengekomen digitale en/of online leersysteem verstrekt. Het gebruiksrecht dient voor eigen gebruik door Afnemer. Afnemer is niet gerechtigd om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sub-licentie te geven of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
 2. Junior Einstein zal de het digitale en/of online leersystemen aan Afnemer beschikbaar stellen c.q. Afnemer daartoe toegang verlenen bij aanvang van de looptijd van het Abonnement.
 3. Junior Einstein spant zich in om door haar op basis van een Abonnement aangeboden digitale en/of online leersystemen voortdurend beschikbaar te houden gedurende de looptijd van het Abonnement, maar garandeert niet dat de digitale en/of online leersystemen te allen tijde beschikbaar zijn.
 4. Junior Einstein is gerechtigd tussentijds inhoudelijke en technische wijzigingen aan te brengen in de door haar aangeboden digitale en/of online leersystemen. Eventuele nieuwe modules en functionaliteiten kan Junior Einstein aan Afnemer tegen betaling aanbieden en vallen niet automatisch onder de reikwijdte van bestaande Abonnementen.
 5. Afnemer is verplicht tot het verstrekken van informatie of instructies of medewerking die noodzakelijk zijn voor de ter beschikking stelling c.q. het verstrekken van toegang van de/het op grond van een Abonnement door Junior Einstein aangeboden leersyste(e)m(en), bij gebreke waarvan Junior Einstein gerechtigd is de overeenkomst met Afnemer te ontbinden.
 
Artikel 8 – Einde van het Abonnement
 1. Een Abonnement wordt aangegaan voor de periode zoals genoemd in de Overeenkomst (de initiële abonnementsduur). Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, behoudens in de gevallen die uitdrukkelijk zijn geregeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Na het verstrijken van de initiële abonnementsduur wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de initiële Abonnementsduur. Abonnementen kunnen tegen het einde van de initiële Abonnementsduur en tegen het einde van iedere (al dan niet stilzwijgende) verlenging daarvan, worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Als Afnemer een consument is, geldt – in afwijking van artikel 8.2. – dat een Abonnement na het verstrijken van de Abonnementsduur stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd en vanaf het moment van die stilzwijgende verlenging te allen tijde door ieder van de partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 4. Opzegging dient te geschieden middels een e-mail naar info@junioreinstein.nl. De opzegging is pas geldig als Junior Einstein de opzegging heeft ontvangen en de ontvangst daarvan schriftelijk/per e-mail heeft bevestigd. Als Afnemer een consument is, kan opzegging voorts geschieden via de website van Junior Einstein.
 5. Zodra een Abonnement eindigt (op welke wijze dan ook) vervalt het door Junior Einstein aan de Afnemer verstrekte niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht voor het overeengekomen digitale en/of online leersysteem. Afnemer zal zich na het eindigen van het Abonnement onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de/het eerder door Junior Einstein aan hem/haar beschikbaar gestelde digitale en/of online leersyste(e)m(en) en is gehouden alle daaruit gedownloade en op (computer)apparatuur van Afnemer opgeslagen content onverwijld te verwijderen.
 
Artikel 9 – (Af)levering van producten en klachttermijn
 1. Junior Einstein zal door haar aan Afnemer verkochte producten afleveren op het adres dat Afnemer aan Junior Einstein kenbaar heeft gemaakt, binnen de door Junior Einstein opgegeven termijn(en). Als het gaat om digitale producten en/of diensten (zoals een abonnement), worden deze geleverd op het e-mailadres dat Afnemer aan Junior Einstein kenbaar heeft gemaakt. Door Junior Einstein afgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen niet worden beschouwd als fatale termijn. Overschrijding van dergelijke termijnen geeft Afnemer derhalve geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst of andere rechten.
 2. Afnemer is verplicht de door Junior Einstein ter (af)levering aangeboden producten af te nemen op het moment dat deze hem ter (af)levering worden aangeboden. Als Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies of medewerking die noodzakelijk zijn voor de (af)levering, is Junior Einstein gerechtigd de overeenkomst met Afnemer te ontbinden.
 3. De risico’s van verlies en beschadiging van door Junior Einstein aangeboden producten gaan over op Afnemer op het moment van (af)levering, danwel – indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies of medewerking die noodzakelijk zijn voor de (af)levering op het moment dat de producten door Junior Einstein aan Afnemer ter (af)levering zijn aangeboden.
 4. Afnemer is verantwoordelijk voor de controle van de juistheid, de staat en het aantal producten dan aan haar is geleverd dan wel ter beschikking is gesteld. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of de producten en de kwaliteit en/of kwantiteit daarvan overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen na levering respectievelijk ter beschikking stelling schriftelijk aan Junior Einstein te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen veertien dagen, nadat ze zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Junior Einstein te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Junior Einstein in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient Junior Einstein in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Als Afnemer een Consument is, dient zij eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken – in afwijking van het vorige artikel 9.4. – aan Junior Einstein te melden binnen bekwame tijd na de ontdekking van die gebreken, danwel het moment waarop die gebreken redelijkerwijs hadden moeten worden ontdekt, waarbij een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking tijdig is.
 6. Als van een gebrek later melding wordt gemaakt dan is bepaald in de artikelen 9.4 en 9.5. dan verliest Afnemer zijn/haar rechten ter zake en komt Afnemer geen recht meer toe op nakoming, herstel, vervanging, ontbinding of schadevergoeding of wijziging van de overeenkomst.
 
Artikel 10 – Herroepingsrecht
 1. Als Afnemer een Consument is en sprake is van een Overeenkomst op afstand, heeft Consument het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen, zonder opgave van redenen. De termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat Afnemer, of een door Afnemer aangewezen derde, het product heeft ontvangen.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient Afnemer Junior Einstein middels een ondubbelzinnige verklaring te kennen geven dat zij gebruik maakt van haar herroepingsrecht. Afnemer kan daarvoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat Junior Einstein aan haar verstrekt. Afnemer dient de herroepingsverklaring te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Indien Junior Einstein het modelformulier voor herroeping nog niet aan Afnemer heeft verstrekt, verstrijkt de termijn van 14 dagen – zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel 14 dagen na de dag waarop Afnemer het formulier heeft ontvangen, doch uiterlijk twaalf maanden na het einde van de bedenktijd die is omschreven in lid 1 van dit artikel.
 4. Als Afnemer gebruik heeft gemaakt van haar herroepingsrecht, dient zij zorgvuldig om te gaan met reeds ontvangen producten en de verpakking daarvan. Afnemer mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Een Afnemer die op een andere manier omgaat met het product is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product die is veroorzaakt doordat Afnemer het product gebruikt of hanteert op een andere wijze dan is toegestaan.
 5. Als Afnemer gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, wordt de Overeenkomst van rechtswege ontbonden.
 6. Als Afnemer een Bedrijf is, heeft Afnemer geen herroepingsrecht en kan zij – zelfs indien hij/zij wel een herroepingsformulier heeft ontvangen bij een Overeenkomst – geen beroep doen op de bepalingen uit dit artikel.
 
Artikel 11 – Kwaliteit
 1. De door Junior Einstein aangeboden leersystemen en lesmaterialen zijn met de grootste zorg en zorgvuldigheid samengesteld. Junior Einstein spant zich in om die leersystemen en lesmaterialen actueel en vrij van onjuistheden te houden. Ondanks die inspanningen kan het voorkomen dat de aangeboden leersystemen en lesmaterialen onjuistheden bevatten. Afnemer kan Junior Einstein daarop per e-mail (info@junioreinstein.nl) attenderen, waarna Junior Einstein eventuele onjuistheden zal corrigeren. Afnemer kan echter geen rechten (waaronder enig recht op schadevergoeding, prijsvermindering en/of ontbinding) ontlenen aan eventuele onjuistheden in de door Junior Einstein aangeboden leersystemen en lesmaterialen.
 2. Junior Einstein mag bij de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van Overeenkomsten gebruik maken van derden c.q. derden inschakelen.
 3. Junior Einstein mag de rechten en verplichtingen uit hoofde van Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden, mits deze derden garanderen dat zij de verplichtingen jegens Afnemers volledig en tijdig zullen blijven nakomen.
 
Artikel 12 – Beperking van aansprakelijkheid
 1. Indien Junior Einstein uit welke hoofde dan ook aansprakelijk mocht zijn voortvloeiende uit of verband houdende met Overeenkomsten, dan is de aansprakelijkheid van Junior Einstein uitgesloten en beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Ook als Afnemer Junior Einstein aansprakelijk stelt of houdt op andere rechtsgronden dan de Overeenkomst (bijvoorbeeld onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking) dan moet Afnemer de uitsluitingen en beperkingen in dit artikel 12 tegen zich laten gelden.
 2. Een Afnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf door Junior Einstein afgegeven begroting of advies, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Junior Einstein is niet gebonden aan foto's en teksten ter illustratie en beschrijving van Producten op haar website, in promotiemateriaal, in reclame-uitingen of via welk medium dan ook. Dergelijke media wordt enkel ter informatie aangeboden. Junior Einstein is dan ook niet aansprakelijk voor onjuistheden in- of afwijkingen van de hiervoor bedoelde foto’s of teksten.
 4. Junior Einstein is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Junior Einstein is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien Junior Einstein aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Junior Einstein beperkt tot maximaal de factuurwaarde, exclusief btw, van de Overeenkomst, althans van het Product of Abonnement waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van Junior Einstein is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de daadwerkelijke uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Als er geen uitkering is of als de uitkering lager is dan de schade, gelden de bepalingen van dit artikel 12 onverminderd.
 7. Junior Einstein is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan schade die in een direct oorzakelijk én voorzienbaar verband staan tot de omstandigheden die tot aansprakelijkheid leiden. Daarenboven wordt onder directe schade uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Junior Einstein aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Junior Einstein toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Junior Einstein is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Junior Einstein zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Junior Einstein is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 10. Junior Einstein is bovendien niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
 11. Indien er na aflevering of na ter beschikking stelling van Producten of na de geleverde Service klachten zijn en Junior Einstein gehouden is tot nakoming (bijvoorbeeld herstel) dan hoeft Junior Einstein voor eigen kosten en rekening alleen die herleveringen te doen en/of die werkzaamheden te verrichten indien en voor zover de waarde daarvan niet de factuurwaarde, exclusief btw, van de Producten of de Service, althans van het Product of de Service waarop een en ander betrekking heeft, te boven gaat.
 
Artikel 13 – Overmacht
 1. In geval van overmacht is Junior Einstein te harer keuze gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat Junior Einstein gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding.
 2. Als overmacht opleverende zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, molest, pandemieën, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen, files, stroomstoringen, storingen in internet, telefonie of andere communicatiemiddelen of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; zoals waterschade, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan arbeidskrachten, natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij Junior Einstein, haar toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld..
 
Artikel 14 - Intellectuele eigendom
 1. Junior Einstein behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Alle in het kader van een Overeenkomst tot stand gekomen rechten van intellectuele eigendom zullen bij uitsluiting van anderen alleen toekomen aan Junior Einstein. Junior Einstein heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens van Afnemer ter kennis van derden worden gebracht.
 2. Alle door Junior Einstein aan Afnemer verstrekte en/of in gebruik gegeven bescheiden, gegevens en andere documenten en materialen (al dan niet digitaal) zijn uitsluitend bestemd om door Afnemer te worden gebruikt en mogen door Afnemer niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Junior Einstein worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 3. Junior Einstein kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van (de toegang tot) haar Leersystemen en de in dat kader door haar ontwikkelde of gebruikte software en/of programmatuur. Het is Afnemer niet toegestaan (te trachten) deze beveiliging te (laten) verwijderen of te (laten) ontwijken.
 4. Het is Junior Einstein toegestaan om de door haar geleverde of ter beschikking gestelde lessystemen en producten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van Afnemer af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Afnemer zonder dat Junior Einstein daarvoor enigerlei vergoeding aan Afnemer is verschuldigd. Als Afnemer een consument is, heeft Junior Einstein het in dit artikel 14.4. beschreven recht niet.

 

Artikel 15 - Privacy
 1. Door gebruik te maken van de producten en/of diensten van Junior Einstein, gaat Afnemer ermee akkoord dat Junior Einstein (persoonlijke) gegevens van Afnemer verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Afnemer stemt in met het opnemen van de (persoonlijke of bedrijfs-) gegevens van opdrachtgever in de digitale en administratieve systemen van Junior Einstein. Op www.junioreinstein.nl/webshop/customer_service/privacy staat beschreven hoe Junior Einstein omgaat met persoonsgegevens.
 2. Op Afnemer die een bedrijf is, rust de verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die met gebruikmaking van door Junior Einstein geleverde producten, programmatuur, software en/of diensten door Afnemer worden verwerkt, geheel bij Afnemer.
 3. Afnemer die een bedrijf is, is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op de haar rustende verplichtingen op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de regelgeving met betrekking tot privacy.
 4. Afnemer die een bedrijf is, zal voldoen aan haar specifieke verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens en toepasselijke vergelijkbare en opvolgende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in het kader van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Junior Einstein, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679/EU. Afnemer zal op verzoek van Junior Einstein meewerken aan (rechts-)handeling(en) die nodig zijn voor Junior Einstein om aan de regelgeving als bedoeld in voorgaande volzin te voldoen, waaronder maar niet beperkt tot het sluiten van een verwerkersovereenkomst als dat op grond van deze regelgeving nodig is.
 5. Afnemer die een bedrijf is, vrijwaart Junior Einstein voor alle kosten, (rechts-)vorderingen van derden, schade en/of uitgaven die zijn veroorzaakt door Afnemer en die het gevolg zijn van het niet naleven van Afnemer of diens werknemers of agenten van de toepasselijke wet- en regelgeving als bedoeld in dit artikel.
 
Artikel 16 - Overig
 1. Afnemer verbindt zich om Junior Einstein onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op roerende of onroerende zaken van Afnemer of op de aan Junior Einstein in eigendom toebehorende Producten of enig deel daarvan, voorts van zijn/haar aangifte tot zijn faillissement, van zijn/haar faillissement, van zijn/haar aanvraag om surseance van betaling, van zijn/haar verzoek of het door burgemeester en wethouders van zijn/haar woon- of verblijfplaats gedane verzoek om de toepassing van de schuldsaneringsregeling of beschermingsbewind ten aanzien van hem/haar uit te spreken en van zijn/haar voornemen om Nederland metterwoon te verlaten. Ook verbindt Afnemer zich om in de hiervoor bedoelde gevallen de beslagleggende deurwaarder respectievelijk de curator respectievelijk de bewindvoerder onverwijld op de hoogte te stellen van en inzage te geven in de Overeenkomsten met Junior Einstein.
 2. Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Afnemer hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Junior Einstein aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen. De verbintenissen uit de Overeenkomsten zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van Afnemer betreft, hoofdelijk.
 
Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Junior Einstein partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen Junior Einstein en Afnemer zullen exclusief, dat wil zeggen met uitsluiting van andere bevoegde rechterlijke instanties en arbitrage, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel (Nederland), tenzij op basis van een dwingendrechtelijke bepaling een rechter in een andere plaats bevoegd is.
Einde   

 

Laatst gewijzigd op 26 juli 2022.